محوطه سازی:
قابل توجه ترین نکته در باغ ویلا محیط بیرونی باغ ویلا است ومحوطه سازی در آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
درختچه های زینتی- گل کاری- چمن کاری- برکه های مصنوعی- آبنما از جمله نکاتی هستند که در محوطه سازی مهم است.
نور پردازی:
نور پردازی در باغ ویلا نقش مهمی دارد. نورپردازی درشب جلوه خاصی به باغ ویلا میبخشد نورپردازی علاوه بر جلوه و دلنشینی امنیت باغ ویلا را

دوچندان میکند وزیبایی قابل توجهی دارد.